مجموعه پردیس آرا اولین ارائه دهنده خدمات نوین ساختمان در شهر پردیس تهران بوده و
          حوزه فعالیت آن شامل کلیه نیازهای یک ساختمان در موارد زیر می باشد:

 

            1-   کابینت، نقاشی و دکوراسیون داخلی

 

             2-   خدمات بنایی و معماری

 

             3-   لوله کشی و تأسیسات

 

             4-  برق ساختمان

 

             5-   آهنگری و جوشکاری

 

             6-   انواع در و پنجره