*     در صورتی که در صنعت ساختمان فعال بوده و علاقه مند هستید در مجموعه تیم های حرفه ای ما عضویت و همکاری داشته باشید، یا مشمول شرایط شغلی در آگهی استخدام ما هستید، فرم زیر را کامل نمایید: